POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności firmy TULALA Agnieszka Sondij Właścicielem i administratorem serwisu lalkowyswiat.pl jest firma TULALA Agnieszka Sondij, al. Armii Krajowej 9 m 3, 05-800 Pruszków.Ilekroć poniżej jest mowa o:

  • administratorze danych – rozumie się przez to TULALA Agnieszka Sondij.
  • przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takiej jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
  • usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą.
  • zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.
W celu dokonania zakupów w Sklepie Internetowym lalkowyswiat.pl („Sklep”) wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zakupów.Rejestrując się w Sklepie Internetowym lalkowyswiat.pl Klient jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celach realizacji zamówienia oraz marketingowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.Dane osobowe Klienta są chronione przez administratora danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.Każdy Klient po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać, poprawiać oraz usuwać.Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór w odniesieniu do danego Klienta Sklepu, sposobie w jaki zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Na wniosek osoby, której informacje dotyczą, informacji udziela się na piśmie.Usuwanie danych osobowych przez administratora danych nie wymaga zgody osoby, której dotyczą.Administrator danych zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu od którego będą obowiązywały zmiany w Polityce Prywatności firmy TULALA Agnieszka Sondij.